Texu Kim

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
MySpace icon
LinkedIn icon
e-mail icon
Born: 
December 22, 1980
Place of birth: 
Seoul, South Korea
Nationality: 
South Korean