Yumiko Yokoi

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
MySpace icon
LinkedIn icon
e-mail icon
Born: 
April 4, 1980
Place of birth: 
Japan
Nationality: 
Japanese